5,850,000 ریال
سه ماهه
KHWE-ECO5 Windows 12GB
ارائه سرویس روی ویندوز ۲۰۰۳،۲۰۰۸،۲۰۱۲
پشتیبانی از دات نت ۴٫۵ ، ۴ ، ۳٫۵ ، ۲
ثبت دامنه Ir یکساله
SQL Server 2008-2012
کنترل پنل ّFull Plesk Power Pack
Mail Enable Server 5 Professional
نامحدود
Ms SQL up to 10%
نامحدود
پشتیبانی ۲۴*۷
3,350,000 ریال
سه ماهه
KHLE-ECO4 Windows 8GB
ارائه سرویس روی ویندوز ۲۰۰۳،۲۰۰۸،۲۰۱۲
پشتیبانی از دات نت ۴٫۵ ، ۴ ، ۳٫۵ ، ۲
ثبت دامنه Ir یکساله
SQL Server 2008-2012
کنترل پنل ّFull Plesk Power Pack
Mail Enable Server 5 Professional
ترافیک ماهیانه 250GB
Ms SQL up to 10%
تعداد ایمیل 100 عدد
پشتیبانی ۲۴*۷
2,510,000 ریال
سه ماهه
KHWE-ECO3 Windows 5 GB
ارائه سرویس روی ویندوز ۲۰۰۳،۲۰۰۸،۲۰۱۲
پشتیبانی از دات نت ۴٫۵ ، ۴ ، ۳٫۵ ، ۲
ثبت دامنه Ir یکساله
SQL Server 2008-2012
کنترل پنل ّFull Plesk Power Pack
Mail Enable Server 5 Professional
ترافیک ماهیانه 250GB
Ms SQL up to 10%
تعداد ایمیل 100 عدد
پشتیبانی ۲۴*۷
2,020,000 ریال
سه ماهه
KHWE-ECO2 Windows 3 GB
ارائه سرویس روی ویندوز ۲۰۰۳،۲۰۰۸،۲۰۱۲
پشتیبانی از دات نت ۴٫۵ ، ۴ ، ۳٫۵ ، ۲
ثبت دامنه Ir یکساله
SQL Server 2008-2012
کنترل پنل ّFull Plesk Power Pack
Mail Enable Server 5 Professional
ترافیک ماهیانه 120GB
Ms SQL up to 10%
تعداد ایمیل 10 عدد
پشتیبانی ۲۴*۷
1,210,000 ریال
سه ماهه
KHWE-ECO1 Windows 1.5 GB
ارائه سرویس روی ویندوز ۲۰۰۳،۲۰۰۸،۲۰۱۲
پشتیبانی از دات نت ۴٫۵ ، ۴ ، ۳٫۵ ، ۲
ثبت دامنه Ir یکساله
SQL Server 2008-2012
کنترل پنل ّFull Plesk Power Pack
Mail Enable Server 5 Professional
ترافیک ماهیانه 80GB
Ms SQL up to 10%
تعداد ایمیل 5 عدد
پشتیبانی ۲۴*۷