سرورهای اختصاصی مجازی ابری ایران

سرور مجازی شخصی-لینوکس ایران
 • 30GB hdd
 • 1GB Ram
 • 1core cpu
 • 100 GB monthly traffic
سرور مجازی شرکتی - لینوکس ایران
 • 60GB hdd
 • 2GB Ram
 • 2core cpu
 • 200 GB monthly traffic
سرور مجازی سازمانی-لینوکس ایران
 • 90GB hdd
 • 3GB Ram
 • 3core cpu
 • 300 GB monthly traffic