سرورهای مجازی اروپا

KVSE-ECO1-6800006

Cloud Bases
Security administration

 • 2 Ram (GB)
 • 3 vCore VCPU
 • 35 Hard (GB) (SSD/Nvme)
 • ESX virtualization
 • 4 hours Time of delivery
 • Eco1 hardware level
 • cisco Network is
 • avalable for select cpanel
 • available Backup
 • available Snapshot
 • 1 IP
 • yes monitoring
 • Linux / Windows OS
 • VPsX-4 other
 • available WebServer Configuration
 • 99/9% Guarantee
شروع از
11,500,000 ریال
سه ماهه
3,500,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
KVSE-ECO2-6800007

مناسب برای ترید ارز دیجیتال در بایننس پ سایتهای مشابه
Cloud Bases
Security administration

 • 4 Ram (GB)
 • 4 vCore VCPU
 • 50 Hard (GB) (SSD/Nvme)
 • ESX virtualization
 • 4 hours Time of delivery
 • Eco2 hardware level
 • cisco Network is
 • avalable for select cpanel
 • available Backup
 • available Snapshot
 • 1 IP
 • yes monitoring
 • Linux / Windows OS
 • VPsX-8 other
 • available WebServer Configuration
 • 99/9% Guarantee
شروع از
4,990,000 ریال
ماهانه
3,500,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
KVSE-PRO1-6800008

Cloud Bases
Security administration

 • 8 Ram (GB)
 • 4 vCore VCPU
 • 160 Hard (GB) (SSD/Nvme)
 • ESX virtualization
 • 4 hours Time of delivery
 • PRO1 hardware level
 • cisco Network is
 • avalable for select cpanel
 • available Backup
 • available Snapshot
 • 1 IP
 • yes monitoring
 • Linux / Windows OS
 • VPsX-16 other
 • available WebServer Configuration
 • 99/9% Guarantee
شروع از
7,190,000 ریال
ماهانه
3,500,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
KVSE-PRO2-6800009

Cloud Bases
Security administration

 • 16 Ram (GB)
 • 6 vCore VCPU
 • 200 Hard (GB) (SSD/Nvme)
 • ESX virtualization
 • 4 hours Time of delivery
 • PRO2 hardware level
 • cisco Network is
 • avalable for select cpanel
 • available Backup
 • available Snapshot
 • 1 IP
 • yes monitoring
 • Linux / Windows OS
 • VPsX-32 other
 • available WebServer Configuration
 • 99/9% Guarantee
شروع از
10,900,000 ریال
ماهانه
3,500,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
KVSE-ULT-6800010

Cloud Bases
Security administration

 • 32 Ram (GB)
 • 6 8Core VCPU
 • 250 Hard (GB) (SSD/Nvme)
 • ESX virtualization
 • 4 hours Time of delivery
 • ULT hardware level
 • cisco Network is
 • avalable for select cpanel
 • available Backup
 • available Snapshot
 • 1 IP
 • yes monitoring
 • Linux / Windows OS
 • VPsX-48 other
 • available WebServer Configuration
 • 99/9% Guarantee
شروع از
13,390,000 ریال
ماهانه
3,500,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید