ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.com hot!
3,490,000 ریال
1 سال
3,490,000 ریال
1 سال
3,490,000 ریال
1 سال
.net hot!
4,490,000 ریال
1 سال
4,490,000 ریال
1 سال
4,490,000 ریال
1 سال
.org hot!
4,490,000 ریال
1 سال
4,490,000 ریال
1 سال
4,490,000 ریال
1 سال
.ir hot!
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
.co hot!
8,650,000 ریال
1 سال
8,650,000 ریال
1 سال
8,650,000 ریال
1 سال
.info
4,390,000 ریال
1 سال
4,390,000 ریال
1 سال
4,390,000 ریال
1 سال
.games
3,730,800 ریال
1 سال
3,730,800 ریال
1 سال
3,730,800 ریال
1 سال
.biz
5,120,000 ریال
1 سال
5,120,000 ریال
1 سال
5,120,000 ریال
1 سال
.ws
6,920,000 ریال
1 سال
6,920,000 ریال
1 سال
6,920,000 ریال
1 سال
.asia
4,450,000 ریال
1 سال
4,450,000 ریال
1 سال
4,450,000 ریال
1 سال
.mobi
5,120,000 ریال
1 سال
5,120,000 ریال
1 سال
5,120,000 ریال
1 سال
.shop
8,260,000 ریال
1 سال
8,260,000 ریال
1 سال
8,260,000 ریال
1 سال
.blog
7,390,000 ریال
1 سال
7,390,000 ریال
1 سال
7,390,000 ریال
1 سال
.me
4,490,000 ریال
1 سال
4,490,000 ریال
1 سال
4,490,000 ریال
1 سال
.pro
4,630,000 ریال
1 سال
4,630,000 ریال
1 سال
4,630,000 ریال
1 سال
.tv
8,480,000 ریال
1 سال
8,480,000 ریال
1 سال
8,480,000 ریال
1 سال
.club
4,030,000 ریال
1 سال
4,030,000 ریال
1 سال
4,030,000 ریال
1 سال
.global
14,140,000 ریال
1 سال
14,140,000 ریال
1 سال
14,140,000 ریال
1 سال
.one
2,470,000 ریال
1 سال
2,470,000 ریال
1 سال
2,470,000 ریال
1 سال
.in
2,610,000 ریال
1 سال
2,610,000 ریال
1 سال
2,610,000 ریال
1 سال
.photo
7,390,000 ریال
1 سال
7,390,000 ریال
1 سال
7,390,000 ریال
1 سال
.co.com
6,967,950 ریال
1 سال
6,967,950 ریال
1 سال
6,967,950 ریال
1 سال
.co.uk
1,960,000 ریال
1 سال
N/A
1,960,000 ریال
1 سال
.us
2,400,000 ریال
1 سال
2,400,000 ریال
1 سال
2,400,000 ریال
1 سال
.ca
6,800,000 ریال
1 سال
6,800,000 ریال
1 سال
6,800,000 ریال
1 سال
.eu
1,973,323 ریال
1 سال
1,973,323 ریال
1 سال
1,973,323 ریال
1 سال
.name
2,450,000 ریال
1 سال
2,450,000 ریال
1 سال
2,450,000 ریال
1 سال
.cc
2,670,000 ریال
1 سال
2,670,000 ریال
1 سال
2,670,000 ریال
1 سال
.bz
5,450,000 ریال
1 سال
5,450,000 ریال
1 سال
5,450,000 ریال
1 سال
.mn
10,758,515 ریال
1 سال
10,758,515 ریال
1 سال
10,758,515 ریال
1 سال
.ac.ir
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
.co.ir
145,000 ریال
1 سال
145,000 ریال
1 سال
145,000 ریال
1 سال
.gov.ir
145,000 ریال
1 سال
145,000 ریال
1 سال
145,000 ریال
1 سال
.sch.ir
145,000 ریال
1 سال
145,000 ریال
1 سال
145,000 ریال
1 سال
.org.ir
145,000 ریال
1 سال
145,000 ریال
1 سال
145,000 ریال
1 سال
.id.ir
145,000 ریال
1 سال
145,000 ریال
1 سال
145,000 ریال
1 سال
.net.ir
145,000 ریال
1 سال
145,000 ریال
1 سال
145,000 ریال
1 سال
.tel
3,300,000 ریال
1 سال
3,300,000 ریال
1 سال
3,300,000 ریال
1 سال
.glass
13,050,000 ریال
1 سال
13,050,000 ریال
1 سال
13,050,000 ریال
1 سال
.ایران
775,000 ریال
1 سال
775,000 ریال
1 سال
775,000 ریال
1 سال
.ac
9,741,534 ریال
1 سال
9,741,534 ریال
1 سال
9,741,534 ریال
1 سال
.academy
7,830,000 ریال
1 سال
7,830,000 ریال
1 سال
7,830,000 ریال
1 سال
.actor
8,709,597 ریال
1 سال
8,709,597 ریال
1 سال
8,709,597 ریال
1 سال
.agency
5,080,000 ریال
1 سال
5,080,000 ریال
1 سال
5,080,000 ریال
1 سال
.auction
7,106,629 ریال
1 سال
7,106,629 ریال
1 سال
7,106,629 ریال
1 سال
.audio
33,167,442 ریال
1 سال
33,167,442 ریال
1 سال
33,167,442 ریال
1 سال
.band
5,267,090 ریال
1 سال
5,267,090 ریال
1 سال
5,267,090 ریال
1 سال
.be
2,302,211 ریال
1 سال
2,302,211 ریال
1 سال
2,302,211 ریال
1 سال
.bid
7,106,629 ریال
1 سال
7,106,629 ریال
1 سال
7,106,629 ریال
1 سال
.boutique
7,106,629 ریال
1 سال
7,106,629 ریال
1 سال
7,106,629 ریال
1 سال
.builders
7,106,629 ریال
1 سال
7,106,629 ریال
1 سال
7,106,629 ریال
1 سال
.business
1,810,987 ریال
1 سال
1,810,987 ریال
1 سال
1,810,987 ریال
1 سال
.cafe
7,830,000 ریال
1 سال
7,830,000 ریال
1 سال
7,830,000 ریال
1 سال
.camera
11,706,156 ریال
1 سال
11,706,156 ریال
1 سال
11,706,156 ریال
1 سال
.care
7,830,000 ریال
1 سال
7,830,000 ریال
1 سال
7,830,000 ریال
1 سال
.catering
7,106,629 ریال
1 سال
7,106,629 ریال
1 سال
7,106,629 ریال
1 سال
.center
50,800,000 ریال
1 سال
50,800,000 ریال
1 سال
50,800,000 ریال
1 سال
.ch
2,750,000 ریال
1 سال
2,750,000 ریال
1 سال
2,750,000 ریال
1 سال
.chat
7,830,000 ریال
1 سال
7,830,000 ریال
1 سال
7,830,000 ریال
1 سال
.cheap
7,106,629 ریال
1 سال
7,106,629 ریال
1 سال
7,106,629 ریال
1 سال
.city
5,080,000 ریال
1 سال
5,080,000 ریال
1 سال
5,080,000 ریال
1 سال
.click
2,479,910 ریال
1 سال
2,479,910 ریال
1 سال
2,479,910 ریال
1 سال
.clinic
11,706,156 ریال
1 سال
11,706,156 ریال
1 سال
11,706,156 ریال
1 سال
.cloud
5,480,000 ریال
1 سال
5,480,000 ریال
1 سال
5,480,000 ریال
1 سال
.cn
3,204,577 ریال
1 سال
3,204,577 ریال
1 سال
3,204,577 ریال
1 سال
.cooking
7,390,000 ریال
1 سال
7,390,000 ریال
1 سال
7,390,000 ریال
1 سال
.credit
23,691,030 ریال
1 سال
23,691,030 ریال
1 سال
23,691,030 ریال
1 سال
.cz
25,642,056 ریال
1 سال
N/A
25,642,056 ریال
1 سال
.de
5,000,000 ریال
1 سال
5,000,000 ریال
1 سال
5,000,000 ریال
1 سال
.deals
7,106,629 ریال
1 سال
7,106,629 ریال
1 سال
7,106,629 ریال
1 سال
.degree
10,535,540 ریال
1 سال
10,535,540 ریال
1 سال
10,535,540 ریال
1 سال
.delivery
11,706,156 ریال
1 سال
11,706,156 ریال
1 سال
11,706,156 ریال
1 سال
.dental
11,706,156 ریال
1 سال
11,706,156 ریال
1 سال
11,706,156 ریال
1 سال
.dentist
8,709,598 ریال
1 سال
8,709,598 ریال
1 سال
8,709,598 ریال
1 سال
.design
12,180,000 ریال
1 سال
12,180,000 ریال
1 سال
12,180,000 ریال
1 سال
.diet
24,395,000 ریال
1 سال
24,395,000 ریال
1 سال
24,395,000 ریال
1 سال
.digital
7,830,000 ریال
1 سال
7,830,000 ریال
1 سال
7,830,000 ریال
1 سال
.direct
7,106,629 ریال
1 سال
7,106,629 ریال
1 سال
7,106,629 ریال
1 سال
.dk
2,452,718 ریال
1 سال
N/A
2,452,718 ریال
1 سال
.domains
7,106,629 ریال
1 سال
7,106,629 ریال
1 سال
7,106,629 ریال
1 سال
.download
7,390,000 ریال
1 سال
7,390,000 ریال
1 سال
7,390,000 ریال
1 سال
.education
4,598,167 ریال
1 سال
4,598,167 ریال
1 سال
4,598,167 ریال
1 سال
.email
5,080,000 ریال
1 سال
5,080,000 ریال
1 سال
5,080,000 ریال
1 سال
.es
2,039,100 ریال
1 سال
N/A
2,039,100 ریال
1 سال
.family
5,267,090 ریال
1 سال
5,267,090 ریال
1 سال
5,267,090 ریال
1 سال
.fans
17,420,555 ریال
1 سال
17,420,555 ریال
1 سال
17,420,555 ریال
1 سال
.fashion
7,106,629 ریال
1 سال
7,106,629 ریال
1 سال
7,106,629 ریال
1 سال
.fi
6,906,632 ریال
1 سال
N/A
6,906,632 ریال
1 سال
.fish
7,106,629 ریال
1 سال
7,106,629 ریال
1 سال
7,106,629 ریال
1 سال
.fit
7,106,629 ریال
1 سال
7,106,629 ریال
1 سال
7,106,629 ریال
1 سال
.fitness
7,830,000 ریال
1 سال
7,830,000 ریال
1 سال
7,830,000 ریال
1 سال
.fm
19,231,542 ریال
1 سال
19,231,542 ریال
1 سال
19,231,542 ریال
1 سال
.fr
6,000,000 ریال
1 سال
6,000,000 ریال
1 سال
6,000,000 ریال
1 سال
.ae
9,860,000 ریال
1 سال
9,860,000 ریال
1 سال
9,860,000 ریال
1 سال
.gallery
5,080,000 ریال
1 سال
5,080,000 ریال
1 سال
5,080,000 ریال
1 سال
.game
76,875,000 ریال
1 سال
76,875,000 ریال
1 سال
76,875,000 ریال
1 سال
.gift
4,598,167 ریال
1 سال
4,598,167 ریال
1 سال
4,598,167 ریال
1 سال
.gold
24,640,000 ریال
1 سال
24,640,000 ریال
1 سال
24,640,000 ریال
1 سال
.group
3,050,000 ریال
1 سال
3,050,000 ریال
1 سال
3,050,000 ریال
1 سال
.help
7,106,629 ریال
1 سال
7,106,629 ریال
1 سال
7,106,629 ریال
1 سال
.host
23,620,000 ریال
1 سال
23,620,000 ریال
1 سال
23,620,000 ریال
1 سال
.it
6,000,000 ریال
1 سال
6,000,000 ریال
1 سال
6,000,000 ریال
1 سال
.jewelry
11,706,156 ریال
1 سال
11,706,156 ریال
1 سال
11,706,156 ریال
1 سال
.jp
8,314,715 ریال
1 سال
N/A
8,314,715 ریال
1 سال
.xyz
2,870,116 ریال
1 سال
2,870,116 ریال
1 سال
2,870,116 ریال
1 سال
.land
7,830,000 ریال
1 سال
7,830,000 ریال
1 سال
7,830,000 ریال
1 سال
.lc
6,187,540 ریال
1 سال
6,187,540 ریال
1 سال
6,187,540 ریال
1 سال
.lease
11,706,156 ریال
1 سال
11,706,156 ریال
1 سال
11,706,156 ریال
1 سال
.legal
11,706,156 ریال
1 سال
11,706,156 ریال
1 سال
11,706,156 ریال
1 سال
.life
7,680,000 ریال
1 سال
7,680,000 ریال
1 سال
7,680,000 ریال
1 سال
.love
7,106,629 ریال
1 سال
7,106,629 ریال
1 سال
7,106,629 ریال
1 سال
.ltd
5,080,000 ریال
1 سال
5,080,000 ریال
1 سال
5,080,000 ریال
1 سال
.market
7,680,000 ریال
1 سال
7,680,000 ریال
1 سال
7,680,000 ریال
1 سال
.mba
7,830,000 ریال
1 سال
7,830,000 ریال
1 سال
7,830,000 ریال
1 سال
.media
7,830,000 ریال
1 سال
7,830,000 ریال
1 سال
7,830,000 ریال
1 سال
.men
7,390,000 ریال
1 سال
7,390,000 ریال
1 سال
7,390,000 ریال
1 سال
.moda
7,106,629 ریال
1 سال
7,106,629 ریال
1 سال
7,106,629 ریال
1 سال
.mom
8,709,598 ریال
1 سال
8,709,598 ریال
1 سال
8,709,598 ریال
1 سال
.movie
69,400,782 ریال
1 سال
69,400,782 ریال
1 سال
69,400,782 ریال
1 سال
.mx
10,562,732 ریال
1 سال
10,562,732 ریال
1 سال
10,562,732 ریال
1 سال
.my
10,870,002 ریال
1 سال
12,263,592 ریال
1 سال
10,870,002 ریال
1 سال
.network
5,080,000 ریال
1 سال
5,080,000 ریال
1 سال
5,080,000 ریال
1 سال
.news
5,267,090 ریال
1 سال
5,267,090 ریال
1 سال
5,267,090 ریال
1 سال
.nl
2,039,100 ریال
1 سال
2,039,100 ریال
1 سال
2,039,100 ریال
1 سال
.online
9,130,000 ریال
1 سال
9,130,000 ریال
1 سال
9,130,000 ریال
1 سال
.parts
7,106,629 ریال
1 سال
7,106,629 ریال
1 سال
7,106,629 ریال
1 سال
.pet
4,400,000 ریال
1 سال
4,400,000 ریال
1 سال
4,400,000 ریال
1 سال
.pics
7,390,000 ریال
1 سال
7,390,000 ریال
1 سال
7,390,000 ریال
1 سال
.exchange
9,180,000 ریال
1 سال
9,180,000 ریال
1 سال
9,180,000 ریال
1 سال
.pl
3,762,693 ریال
1 سال
N/A
3,762,693 ریال
1 سال
.place
7,106,629 ریال
1 سال
7,106,629 ریال
1 سال
7,106,629 ریال
1 سال
.plus
7,830,000 ریال
1 سال
7,830,000 ریال
1 سال
7,830,000 ریال
1 سال
.pm
2,367,988 ریال
1 سال
2,367,988 ریال
1 سال
2,367,988 ریال
1 سال
.press
17,140,477 ریال
1 سال
17,140,477 ریال
1 سال
17,140,477 ریال
1 سال
.promo
3,873,500 ریال
1 سال
3,594,782 ریال
1 سال
3,873,500 ریال
1 سال
.racing
7,390,000 ریال
1 سال
7,390,000 ریال
1 سال
7,390,000 ریال
1 سال
.re
2,367,988 ریال
1 سال
2,367,988 ریال
1 سال
2,367,988 ریال
1 سال
.rent
15,858,374 ریال
1 سال
15,858,374 ریال
1 سال
15,858,374 ریال
1 سال
.report
4,598,167 ریال
1 سال
4,598,167 ریال
1 سال
4,598,167 ریال
1 سال
.ru
4,000,000 ریال
1 سال
4,000,000 ریال
1 سال
4,000,000 ریال
1 سال
.sale
7,106,629 ریال
1 سال
7,106,629 ریال
1 سال
7,106,629 ریال
1 سال
.salon
11,706,156 ریال
1 سال
11,706,156 ریال
1 سال
11,706,156 ریال
1 سال
.shoes
13,050,000 ریال
1 سال
13,050,000 ریال
1 سال
13,050,000 ریال
1 سال
.show
7,830,000 ریال
1 سال
7,830,000 ریال
1 سال
7,830,000 ریال
1 سال
.site
7,390,000 ریال
1 سال
7,390,000 ریال
1 سال
7,390,000 ریال
1 سال
.social
7,106,629 ریال
1 سال
7,106,629 ریال
1 سال
7,106,629 ریال
1 سال
.software
7,106,629 ریال
1 سال
7,106,629 ریال
1 سال
7,106,629 ریال
1 سال
.solar
11,706,156 ریال
1 سال
11,706,156 ریال
1 سال
11,706,156 ریال
1 سال
.space
5,295,642 ریال
1 سال
5,295,642 ریال
1 سال
5,295,642 ریال
1 سال
.store
14,640,000 ریال
1 سال
14,640,000 ریال
1 سال
14,640,000 ریال
1 سال
.studio
5,800,000 ریال
1 سال
5,800,000 ریال
1 سال
5,800,000 ریال
1 سال
.style
7,830,000 ریال
1 سال
7,830,000 ریال
1 سال
7,830,000 ریال
1 سال
.se
6,159,667 ریال
1 سال
N/A
6,159,667 ریال
1 سال
.tax
11,706,156 ریال
1 سال
11,706,156 ریال
1 سال
11,706,156 ریال
1 سال
.taxi
11,706,156 ریال
1 سال
11,706,156 ریال
1 سال
11,706,156 ریال
1 سال
.team
7,830,000 ریال
1 سال
7,830,000 ریال
1 سال
7,830,000 ریال
1 سال
.tech
12,263,592 ریال
1 سال
12,263,592 ریال
1 سال
12,263,592 ریال
1 سال
.tickets
111,208,482 ریال
1 سال
111,208,482 ریال
1 سال
111,208,482 ریال
1 سال
.today
5,080,000 ریال
1 سال
5,080,000 ریال
1 سال
5,080,000 ریال
1 سال
.tools
7,830,000 ریال
1 سال
7,830,000 ریال
1 سال
7,830,000 ریال
1 سال
.town
7,106,629 ریال
1 سال
7,106,629 ریال
1 سال
7,106,629 ریال
1 سال
.toys
11,706,156 ریال
1 سال
11,706,156 ریال
1 سال
11,706,156 ریال
1 سال
.trade
8,670,000 ریال
1 سال
8,670,000 ریال
1 سال
8,670,000 ریال
1 سال
.travel
27,600,000 ریال
1 سال
27,600,000 ریال
1 سال
27,600,000 ریال
1 سال
.tube
7,106,629 ریال
1 سال
7,106,629 ریال
1 سال
7,106,629 ریال
1 سال
.video
5,434,321 ریال
1 سال
5,434,321 ریال
1 سال
5,434,321 ریال
1 سال
.villas
11,706,156 ریال
1 سال
11,706,156 ریال
1 سال
11,706,156 ریال
1 سال
.vip
4,060,000 ریال
1 سال
4,060,000 ریال
1 سال
4,060,000 ریال
1 سال
.vote
17,976,631 ریال
1 سال
17,976,631 ریال
1 سال
17,976,631 ریال
1 سال
.watch
7,106,629 ریال
1 سال
7,106,629 ریال
1 سال
7,106,629 ریال
1 سال
.wiki
7,390,000 ریال
1 سال
7,390,000 ریال
1 سال
7,390,000 ریال
1 سال
.win
7,390,000 ریال
1 سال
7,390,000 ریال
1 سال
7,390,000 ریال
1 سال
.work
1,643,756 ریال
1 سال
1,643,756 ریال
1 سال
1,643,756 ریال
1 سال
.world
7,680,000 ریال
1 سال
7,680,000 ریال
1 سال
7,680,000 ریال
1 سال
.zone
7,830,000 ریال
1 سال
7,830,000 ریال
1 سال
7,830,000 ریال
1 سال
.vc
7,890,000 ریال
1 سال
7,890,000 ریال
1 سال
7,890,000 ریال
1 سال
.film
21,042,529 ریال
1 سال
21,042,529 ریال
1 سال
21,042,529 ریال
1 سال
.marketing
7,830,000 ریال
1 سال
7,830,000 ریال
1 سال
7,830,000 ریال
1 سال
.tours
13,050,000 ریال
1 سال
13,050,000 ریال
1 سال
13,050,000 ریال
1 سال
.luxury
136,571,820 ریال
1 سال
136,571,820 ریال
1 سال
136,571,820 ریال
1 سال
.farm
7,830,000 ریال
1 سال
7,830,000 ریال
1 سال
7,830,000 ریال
1 سال
.cn.com
3,864,000 ریال
1 سال
N/A
695,500 ریال
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده