سرورهای شرکتی سازمانی کاراهاست - ایران

7000013 - KPSI-Start
 • 2 Ram (GB)
 • 1 Core VCPU
 • 20 Hard (GB) (SSD)
 • CentOS Linux OS
16001 - KPSI-Base
 • 8 Ram (GB)
 • 2 Core VCPU
 • 80 Hard (GB) (SSD)
 • CentOS Linux OS
16002 - KPSI-Eco
 • 16 Ram (GB)
 • 4 Core VCPU
 • 160 Hard (GB) (SSD)
 • CentOS Linux OS
 • available WebServer Configuration
16003 - KPSI-EcoManaged

Managed Server
DV SSL

 • 16 Ram (GB)
 • 4 Core VCPU
 • 160 Hard (GB) (SSD)
 • Installed cPanel
 • CentOS Linux OS
 • available WebServer Configuration
16004 - KPSI-UltraManaged

Managed Server
DV SSL

 • 32 Ram (GB)
 • 8 Core VCPU
 • 240 Hard (GB) (SSD)
 • Installed cPanel
 • CentOS Linux OS
 • available WebServer Configuration