5,850,000 ریال
سه ماهه
KHLE-ECO5 Linux 12GB
ثبت دامنه Ir یکساله
پشتیبانی از قدرتمند ترین اسکریپت های دنیا مانند جوملا، وردپرس و دروپال
پشتیبانی از بروز ترین تکنولوژی و فریم ورک های وب بر پایه
PHP 5 6 7 ,
Plesk Power Pack, ATmail, Hord, MySQL5
نامحدود
My SQL
نامحدود
پشتیبانی ۲۴*۷
3,350,000 ریال
سه ماهه
KHLE-ECO4 Linux 8GB
ثبت دامنه Ir یکساله
پشتیبانی از قدرتمند ترین اسکریپت های دنیا مانند جوملا، وردپرس و دروپال
پشتیبانی از بروز ترین تکنولوژی و فریم ورک های وب بر پایه
PHP 5 6 7 ,
Plesk Power Pack, ATmail, Hord, MySQL5
ترافیک ماهیانه 250 GB
My SQL
تعداد ایمیل 100عدد
پشتیبانی ۲۴*۷
2,510,000 ریال
سه ماهه
KHLE-ECO3 Linux 5GB
ثبت دامنه Ir یکساله
پشتیبانی از قدرتمند ترین اسکریپت های دنیا مانند جوملا، وردپرس و دروپال
پشتیبانی از بروز ترین تکنولوژی و فریم ورک های وب بر پایه
PHP 5 6 7 ,
Plesk Power Pack, ATmail, Hord, MySQL5
ترافیک ماهیانه 150 GB
My SQL
تعداد ایمیل 20عدد
پشتیبانی ۲۴*۷
2,020,000 ریال
سه ماهه
KHLE-ECO2 Linux 3GB
ثبت دامنه Ir یکساله
پشتیبانی از قدرتمند ترین اسکریپت های دنیا مانند جوملا، وردپرس و دروپال
پشتیبانی از بروز ترین تکنولوژی و فریم ورک های وب بر پایه
PHP 5 6 7 ,
Plesk Power Pack, ATmail, Hord, MySQL5
ترافیک ماهیانه 80 GB
My SQL
تعداد ایمیل 5 عدد
پشتیبانی ۲۴*۷
1,210,000 ریال
سه ماهه
KHLE-ECO1 Linux 1.5GB
ثبت دامنه Ir یکساله
پشتیبانی از قدرتمند ترین اسکریپت های دنیا مانند جوملا، وردپرس و دروپال
پشتیبانی از بروز ترین تکنولوژی و فریم ورک های وب بر پایه
PHP 5 6 7 ,
Plesk Power Pack, ATmail, Hord, MySQL5
ترافیک ماهیانه 80 GB
My SQL
تعداد ایمیل 5 عدد
پشتیبانی ۲۴*۷