طراحی سایت اطلاع رسانی - اختصاصی

طراحی سایت اطلاع رسانی - اختصاصی 2

طراحی و اجرای قالب اختصاصی
طراحی ریسپانسیو پیشرفته
سئو پایه همراه به ارائه دستوالعمل
سئو سورس
مدیریت منو
دینامیک
مدیریت صفحات
مدیریت ایمیل
مدیریت Slidshow
نقشه سایت
مقالات
استاندارد سازی سایت در مرورگر Chorme
جلسه آموزش حضوری
جلسه مشاوره طراحی قالب
جلسه تحویل پروژه
یکسال پشتیبانی صحت عملکرد خدمات ارائه شده
یکسال فضای میزبانی وب 500 مگ کاراهاست
یکسال دامنه IR

طراحی سایت اطلاع رسانی - اختصاصی 1

طراحی و اجرای قالب اختصاصی
ریسپانسیو پایه
سئو سورس
مدیریت منو
دینامیک
مدیریت صفحات
مدیریت ایمیل
مدیریت Slidshow
نقشه سایت
مقالات
استاندارد سازی سایت در مرورگر Chorme
جلسه آموزش حضوری
جلسه مشاوره طراحی قالب
جلسه تحویل پروژه
یکسال پشتیبانی صحت عملکرد خدمات ارائه شده
یکسال فضای میزبانی وب 500 مگ کاراهاست
یکسال دامنه IR

طراحی سایت اطلاع رسانی - اختصاصی 3

طراحی و اجرای قالب اختصاصی
طراحی و اجرای 2 صفحه داخلی اختصاصی
طراحی ریسپانسیو پیشرفته
سئو پایه همراه به ارائه دستوالعمل
سئو سورس
مدیریت منو
دینامیک
مدیریت صفحات
مدیریت ایمیل
مدیریت Slidshow
نقشه سایت
مقالات
استاندارد سازی سایت در مرورگر Chorme
جلسه آموزش حضوری
جلسه مشاوره طراحی قالب
جلسه تحویل پروژه
یکسال پشتیبانی صحت عملکرد خدمات ارائه شده
یکسال فضای میزبانی وب 500 مگ کاراهاست
یکسال دامنه IR