فراکارانت با ۲۰ سال سابقه اولین شرکت خدمات فضای مجازی ایران ارائه کننده تبلیغات گوگل با کمترین هزینه و بیشترین بازدهی

مشاوره منحصر بفرد فراکارانت برای افزایش بازدهی- پرداخت های قانونی با ارزرسمی- سیستم شفاف و سلامت کاری دلیل انتخاب مشتریان ماست

پلان شارژ ۲۰ دلاری تبلیغات در گوگل ادورز Google adwords -

مشاوره SEO رایگان
استفاده از اکانت های دارای History
امکان نمایش در سایت هایی مانند Gmail و ... پشتیبانی می شود 
تبلیغات موبایل دارد
بروزآوری مدیریت زمان،مکان دارد
بروزآوری بودجه روزانه دارد
جلسه حضوری مشاوره تبلیغاتی ندارد 

ساخت اکانت ندارد

مشاوره کمپین ندارد
حضور در صفحه بالای صفحه اول جستجو دارد

 • 2000 حداکثر تعداد ورود کاربر
 • 400 متوسط تعداد ورود کاربر
 • نامحدود حداکثر کلید واژه
 • حداقل 1 سنت هزینه کلیک
 • رایگان نمایش
 • رایگان گوگل فارسی
 • نامحدود مدت نمایش
پلان شارژ ۳۰ دلاری تبلیغات در گوگل ادورز Google adwords -

مشاوره SEO رایگان
استفاده از اکانت های دارای History
امکان نمایش در سایت هایی مانند Gmail و ... پشتیبانی می شود 
تبلیغات موبایل دارد
بروزآوری مدیریت زمان،مکان دارد
بروزآوری بودجه روزانه دارد
جلسه حضوری مشاوره تبلیغاتی ندارد 

ساخت اکانت ندارد

مشاوره کمپین ندارد
حضور در صفحه بالای صفحه اول جستجو دارد

 • 3000 حداکثر تعداد ورود کاربر
 • 600 متوسط تعداد ورود کاربر
 • نامحدود حداکثر کلید واژه
 • حداقل 1 سنت هزینه کلیک
 • رایگان نمایش
 • رایگان گوگل فارسی
 • نامحدود مدت نمایش
پلان شارژ ۵۰ دلاری تبلیغات در گوگل ادورز Google adwords

مشاوره SEO رایگان
استفاده از اکانت های دارای History
امکان نمایش در سایت هایی مانند Gmail و ... پشتیبانی می شود 
تبلیغات موبایل دارد
بروزآوری مدیریت زمان،مکان دارد
بروزآوری بودجه روزانه دارد
جلسه حضوری مشاوره تبلیغاتی ندارد 

ساخت اکانت ندارد

مشاوره کمپین ندارد
حضور در صفحه بالای صفحه اول جستجو دارد

 • 5000 حداکثر تعداد ورود کاربر
 • 1000 متوسط تعداد ورود کاربر
 • نامحدود حداکثر کلید واژه
 • حداقل 1 سنت هزینه کلیک
 • رایگان نمایش
 • رایگان گوگل فارسی
 • نامحدود مدت نمایش
پلان شارژ ۱۰۰ دلاری تبلیغات در گوگل ادورز Google adwords -

مشاوره SEO رایگان
استفاده از اکانت های دارای History
امکان نمایش در سایت هایی مانند Gmail و ... پشتیبانی می شود 
تبلیغات موبایل دارد
بروزآوری مدیریت زمان،مکان دارد
بروزآوری بودجه روزانه دارد
جلسه حضوری مشاوره تبلیغاتی ندارد 

ساخت اکانت ندارد

مشاوره کمپین ندارد
حضور در صفحه بالای صفحه اول جستجو دارد

 • 10000 حداکثر تعداد ورود کاربر
 • 2000 متوسط تعداد ورود کاربر
 • نامحدود حداکثر کلید واژه
 • حداقل 1 سنت هزینه کلیک
 • رایگان نمایش
 • رایگان گوگل فارسی
 • نامحدود مدت نمایش
پلان شارژ ۲۰۰ دلاری تبلیغات در گوگل ادورز Google adwords -

مشاوره SEO رایگان
استفاده از اکانت های دارای History
امکان نمایش در سایت هایی مانند Gmail و ... پشتیبانی می شود 
تبلیغات موبایل دارد
بروزآوری مدیریت زمان،مکان دارد
بروزآوری بودجه روزانه دارد
جلسه حضوری مشاوره تبلیغاتی ندارد 

ساخت اکانت ندارد

مشاوره کمپین ندارد
حضور در صفحه بالای صفحه اول جستجو دارد

 • 20000 حداکثر تعداد ورود کاربر
 • 4000 متوسط تعداد ورود کاربر
 • نامحدود حداکثر کلید واژه
 • حداقل 1 سنت هزینه کلیک
 • رایگان نمایش
 • رایگان گوگل فارسی
 • نامحدود مدت نمایش
پلان شارژ ۵۰۰ دلاری تبلیغات در گوگل ادورز Google adwords -

مشاوره SEO رایگان
استفاده از اکانت های دارای History
امکان نمایش در سایت هایی مانند Gmail و ... پشتیبانی می شود 
تبلیغات موبایل دارد
بروزآوری مدیریت زمان،مکان دارد
بروزآوری بودجه روزانه دارد
جلسه حضوری مشاوره تبلیغاتی ندارد 

ساخت اکانت ندارد

مشاوره کمپین ندارد
حضور در صفحه بالای صفحه اول جستجو دارد

 • 50000 حداکثر تعداد ورود کاربر
 • 10000 متوسط تعداد ورود کاربر
 • نامحدود حداکثر کلید واژه
 • حداقل 1 سنت هزینه کلیک
 • رایگان نمایش
 • رایگان گوگل فارسی
 • نامحدود مدت نمایش
پلان شارژ ۱۰۰۰ دلاری تبلیغات در گوگل ادورز Google adwords -

مشاوره SEO رایگان
استفاده از اکانت های دارای History
امکان نمایش در سایت هایی مانند Gmail و ... پشتیبانی می شود 
تبلیغات موبایل دارد
بروزآوری مدیریت زمان،مکان دارد
بروزآوری بودجه روزانه دارد
جلسه حضوری مشاوره تبلیغاتی ندارد 

ساخت اکانت ندارد

مشاوره کمپین ندارد
حضور در صفحه بالای صفحه اول جستجو دارد

 • 100000 حداکثر تعداد ورود کاربر
 • 20000 متوسط تعداد ورود کاربر
 • نامحدود حداکثر کلید واژه
 • حداقل 1 سنت هزینه کلیک
 • رایگان نمایش
 • رایگان گوگل فارسی
 • نامحدود مدت نمایش
پلان شارژ ۲۰۰۰ دلاری تبلیغات در گوگل ادورز Google adwords

مشاوره SEO رایگان
استفاده از اکانت های دارای History
امکان نمایش در سایت هایی مانند Gmail و ... پشتیبانی می شود 
تبلیغات موبایل دارد

بروزآوری مدیریت زمان،مکان دارد
بروزآوری بودجه روزانه دارد
جلسه حضوری مشاوره تبلیغاتی ندارد 

ساخت اکانت ندارد

مشاوره کمپین ندارد
حضور در صفحه بالای صفحه اول جستجو دارد

 • 200000 حداکثر تعداد ورود کاربر
 • 40000 متوسط تعداد ورود کاربر
 • نامحدود حداکثر کلید واژه
 • حداقل 1 سنت هزینه کلیک
 • رایگان نمایش
 • رایگان گوگل فارسی
 • نامحدود مدت نمایش