خدمات طراحی و پیاده سازی انواع صفحات

ساخت و تنظیم صفحات محتوایی عادی - 09001

ساخت و تنظیم ۱ صفحه داخلی محتوایی
توضیح اینکه راهبر میتواند خود درج صفحات نماید
لیکن بدلیل تخصص بیشتر طراحان سایت
و یا درصورت عدم وجود کارشناس مربوط
میتواند از این سرویس استفاده نماید

ساخت و تنظیم صفحات محتوایی عادی سئو شده - 09002

ساخت و تنظیم ۱ صفحه داخلی محتوایی
توضیح اینکه راهبر میتواند خود درج صفحات نماید
لیکن بدلیل تخصص بیشتر طراحان سایت
و یا درصورت عدم وجود کارشناس مربوط
میتواند از این سرویس استفاده نماید

طراحی گرافیک اختصاصی و پیاده سازی تیپ صفحات - 09003

طراحی گرافیکی و ساخت ۱ صفحه اختصاصی داخلی
مناسب برای
صفحات تکرار شونده
پروژه ها
نمونه کارها
برندها
نمایندگیها
و امثالهم

طراحی گرافیک اختصاصی و پیاده سازی صفحه سینگل - 09004

طراحی گرافیکی و پیاده سازی ۱ صفحه اختصاصی سینگل ۶ بخشی
مناسب برای
صفحات فرود Landing Page
واحدهای مستقل کار
برندها
نمایندگیها
و امثالهم

ساخت و تنظیم صفحه های محتوایی ماهانه داخلی تیپ ۱ - 09005

ساخت و تنظیم ۳ صفحه داخلی محتوایی ماهانه
توضیح اینکه راهبر میتواند خود درج صفحات نماید
لیکن بدلیل تخصص بیشتر طراحان سایت
و یا درصورت عدم وجود کارشناس مربوط
میتواند از این سرویس استفاده نماید

ساخت و تنظیم صفحه های محتوایی ماهانه داخلی تیپ ۲ - 09006

ساخت و تنظیم ۶ صفحه داخلی محتوایی ماهانه
توضیح اینکه راهبر میتواند خود درج صفحات نماید
لیکن بدلیل تخصص بیشتر طراحان سایت
و یا درصورت عدم وجود کارشناس مربوط
میتواند از این سرویس استفاده نماید

ساخت و تنظیم صفحه های محتوایی ماهانه داخلی تیپ ۳ - 09007

ساخت و تنظیم ۱۲ صفحه داخلی محتوایی ماهانه
توضیح اینکه راهبر میتواند خود درج صفحات نماید
لیکن بدلیل تخصص بیشتر طراحان سایت
و یا درصورت عدم وجود کارشناس مربوط
میتواند از این سرویس استفاده نماید

ساخت و تنظیم صفحه های محتوایی ماهانه داخلی تیپ ۳ - 09008

ساخت و تنظیم نامحدود صفحه داخلی محتوایی ماهانه
توضیح اینکه راهبر میتواند خود درج صفحات نماید
لیکن بدلیل تخصص بیشتر طراحان سایت
و یا درصورت عدم وجود کارشناس مربوط
میتواند از این سرویس استفاده نماید