طراحی سایت تخصصی-پورتال سازمانی-اپلیکیشن موبایل

طراحي و اجرای وب سايت اطلاع رسانی انتخابی - 06001

طراحی مراحل انجام پروژه براساس استراتژی خریدار
زمانبندی انجام مراحل پروژه
معرفی تکنولوژی های مورد استفاده
هزینه های انجام پروژه

Starting from
0 ریال

1,000,000 Setup Fee
Order Now
طراحي و اجرای فروشگاه اینترنتی انتخابی - 06002

طراحی مراحل انجام پروژه براساس استراتژی خریدار
زمانبندی انجام مراحل پروژه
معرفی تکنولوژی های مورد استفاده
هزینه های انجام پروژه

Starting from
0 ریال

3,000,000 Setup Fee
Order Now
طراحي و اجرای پورتال سازماني انتخابی - 06003

طراحی مراحل انجام پروژه براساس استراتژی خریدار
زمانبندی انجام مراحل پروژه
معرفی تکنولوژی های مورد استفاده
هزینه های انجام پروژه

Starting from
0 ریال

7,000,000 Setup Fee
Order Now
طراحی و اجرای اپلیکیشن موبایل-اندروید و IOS - 06004

طراحی مراحل انجام پروژه براساس استراتژی خریدار
زمانبندی انجام مراحل پروژه
معرفی تکنولوژی های مورد استفاده
هزینه های انجام پروژه

Starting from
0 ریال

7,000,000 Setup Fee
Order Now