طراحی سایت تخصصی-پورتال سازمانی-اپلیکیشن موبایل

طراحي و اجرای وب سايت اطلاع رسانی انتخابی

طراحی مراحل انجام پروژه براساس استراتژی خریدار
زمانبندی انجام مراحل پروژه
معرفی تکنولوژی های مورد استفاده
هزینه های انجام پروژه

طراحي و اجرای فروشگاه اینترنتی انتخابی 2

طراحی مراحل انجام پروژه براساس استراتژی خریدار
زمانبندی انجام مراحل پروژه
معرفی تکنولوژی های مورد استفاده
هزینه های انجام پروژه

طراحي و اجرای پورتال سازماني انتخابی

طراحی مراحل انجام پروژه براساس استراتژی خریدار
زمانبندی انجام مراحل پروژه
معرفی تکنولوژی های مورد استفاده
هزینه های انجام پروژه

طراحی و اجرای اپلیکیشن موبایل-اندروید و IOS

طراحی مراحل انجام پروژه براساس استراتژی خریدار
زمانبندی انجام مراحل پروژه
معرفی تکنولوژی های مورد استفاده
هزینه های انجام پروژه