طراحی سایت تخصصی-پورتال سازمانی-اپلیکیشن موبایل

طراحي و اجرای وب سايت اطلاع رسانی انتخابی -1500075

طراحی مراحل انجام پروژه براساس استراتژی خریدار
زمانبندی انجام مراحل پروژه
معرفی تکنولوژی های مورد استفاده
هزینه های انجام پروژه

طراحي و اجرای فروشگاه اینترنتی انتخابی -1500076

طراحی مراحل انجام پروژه براساس استراتژی خریدار
زمانبندی انجام مراحل پروژه
معرفی تکنولوژی های مورد استفاده
هزینه های انجام پروژه

طراحي و اجرای پورتال سازماني انتخابی-1500077

طراحی مراحل انجام پروژه براساس استراتژی خریدار
زمانبندی انجام مراحل پروژه
معرفی تکنولوژی های مورد استفاده
هزینه های انجام پروژه

طراحی و اجرای اپلیکیشن موبایل-اندرویدو IOS-1500079

طراحی مراحل انجام پروژه براساس استراتژی خریدار
زمانبندی انجام مراحل پروژه
معرفی تکنولوژی های مورد استفاده
هزینه های انجام پروژه