طراحی سایت تخصصی-پورتال سازمانی-اپلیکیشن موبایل

طراحي و اجرای وب سايت اطلاع رسانی انتخابی -1500075

طراحی مراحل انجام پروژه براساس استراتژی خریدار
زمانبندی انجام مراحل پروژه
معرفی تکنولوژی های مورد استفاده
هزینه های انجام پروژه

Starting from
0 ریال

1,000,000 Setup Fee
Order Now
طراحي و اجرای فروشگاه اینترنتی انتخابی -1500076

طراحی مراحل انجام پروژه براساس استراتژی خریدار
زمانبندی انجام مراحل پروژه
معرفی تکنولوژی های مورد استفاده
هزینه های انجام پروژه

Starting from
0 ریال

3,000,000 Setup Fee
Order Now
طراحي و اجرای پورتال سازماني انتخابی-1500077

طراحی مراحل انجام پروژه براساس استراتژی خریدار
زمانبندی انجام مراحل پروژه
معرفی تکنولوژی های مورد استفاده
هزینه های انجام پروژه

Starting from
0 ریال

7,000,000 Setup Fee
Order Now
طراحی و اجرای اپلیکیشن موبایل-اندرویدو IOS-1500079

طراحی مراحل انجام پروژه براساس استراتژی خریدار
زمانبندی انجام مراحل پروژه
معرفی تکنولوژی های مورد استفاده
هزینه های انجام پروژه

Starting from
0 ریال

7,000,000 Setup Fee
Order Now