توجه کاربران محترم نامهای دلخواه خود را از میان پسوندهای جدید قبل از رقبا آنلاین ثبت کنید

امکان ثبت تا ۲۰ دامنه همزمان از طریق http://market.karait.com/domainchecker.php
 
دامنه
 یکسالهثبتانتقالتمدید
com 1 429,000 ریال 429,000 ریال 429,000 ریال
net 1 497,392 ریال 497,392 ریال 497,392 ریال
org 1 579,368 ریال 579,368 ریال 579,368 ریال
ir 1 77,500 ریال 77,500 ریال 77,500 ریال
info 1 512,480 ریال 512,480 ریال 512,480 ریال
biz 1 250,959 ریال 470,234 ریال 470,234 ریال
co 1 1,104,421 ریال 1,104,421 ریال 1,104,421 ریال
us 1 359,591 ریال 359,591 ریال 359,591 ریال
asia 1 556,234 ریال 512,480 ریال 556,234 ریال
ca 1 1,282,456 ریال 1,030,994 ریال 1,282,456 ریال
eu 1 226,316 ریال 297,228 ریال 283,146 ریال
name 1 380,713 ریال 380,713 ریال 380,713 ریال
cc 1 843,404 ریال 843,404 ریال 843,404 ریال
ws 1 420,000 ریال 420,000 ریال 420,000 ریال
tv 1 1,227,637 ریال 1,227,637 ریال 1,227,637 ریال
in 1 155,906 ریال 371,158 ریال 371,158 ریال
co.in 1 248,947 ریال 248,947 ریال 248,947 ریال
net.in 1 248,947 ریال 248,947 ریال 248,947 ریال
bz 1 2,077,579 ریال 2,077,579 ریال 2,077,579 ریال
mn 1 2,812,351 ریال 2,812,351 ریال 2,812,351 ریال
me 1 396,807 ریال 725,216 ریال 725,216 ریال
mobi 1 200,667 ریال 768,468 ریال 768,468 ریال
co.uk 1 253,474 ریال 0 ریال 253,474 ریال
ac.ir 1 145,000 ریال 145,000 ریال 145,000 ریال
co.ir 1 145,000 ریال 145,000 ریال 145,000 ریال
gov.ir 1 145,000 ریال 145,000 ریال 145,000 ریال
sch.ir 1 145,000 ریال 145,000 ریال 145,000 ریال
org.ir 1 145,000 ریال 145,000 ریال 145,000 ریال
id.ir 1 145,000 ریال 145,000 ریال 145,000 ریال
net.ir 1 145,000 ریال 145,000 ریال 145,000 ریال
tel 1 514,491 ریال 514,491 ریال 514,491 ریال
glass 1 1,139,626 ریال 1,139,626 ریال 1,139,626 ریال
ایران 1 77,500 ریال 77,500 ریال 77,500 ریال
ac 1 1,965,930 ریال 1,965,930 ریال 1,965,930 ریال
academy 1 1,139,626 ریال 1,139,626 ریال 1,139,626 ریال
actor 1 1,423,778 ریال 1,423,778 ریال 1,423,778 ریال
agency 1 754,889 ریال 754,889 ریال 754,889 ریال
auction 1 1,139,626 ریال 1,139,626 ریال 1,139,626 ریال
audio 1 541,649 ریال 0 ریال 541,649 ریال
band 1 822,784 ریال 822,784 ریال 822,784 ریال
be 1 375,684 ریال 318,854 ریال 318,854 ریال
bid 1 100,082 ریال 100,082 ریال 100,082 ریال
black 1 200,667 ریال 1,711,450 ریال 1,711,450 ریال
blue 1 200,667 ریال 576,854 ریال 576,854 ریال
boutique 1 1,139,626 ریال 1,139,626 ریال 1,139,626 ریال
builders 1 1,139,626 ریال 1,139,626 ریال 1,139,626 ریال
business 1 742,316 ریال 742,316 ریال 742,316 ریال
cafe 1 1,150,187 ریال 1,150,187 ریال 1,150,187 ریال
camera 1 1,139,626 ریال 1,139,626 ریال 1,139,626 ریال
cards 1 1,139,626 ریال 1,139,626 ریال 1,139,626 ریال
care 1 1,139,626 ریال 1,139,626 ریال 1,139,626 ریال
catering 1 1,139,626 ریال 1,139,626 ریال 1,139,626 ریال
center 1 754,889 ریال 754,889 ریال 754,889 ریال
ch 1 504,433 ریال 0 ریال 504,433 ریال
chat 1 1,139,626 ریال 1,139,626 ریال 1,139,626 ریال
cheap 1 1,139,626 ریال 1,139,626 ریال 1,139,626 ریال
click 1 284,152 ریال 284,152 ریال 284,152 ریال
clinic 1 1,858,807 ریال 1,858,807 ریال 1,858,807 ریال
cloud 1 477,778 ریال 822,784 ریال 822,784 ریال
club 1 573,836 ریال 573,836 ریال 573,836 ریال
cn 1 722,199 ریال 722,199 ریال 722,199 ریال
cooking 1 1,150,187 ریال 1,150,187 ریال 1,150,187 ریال
credit 1 3,617,029 ریال 3,617,029 ریال 3,617,029 ریال
cz 1 851,450 ریال 0 ریال 851,450 ریال
date 1 100,082 ریال 100,082 ریال 100,082 ریال
de 1 363,614 ریال 25,146 ریال 298,737 ریال
deals 1 1,139,626 ریال 1,139,626 ریال 1,139,626 ریال
degree 1 1,713,965 ریال 1,713,965 ریال 1,713,965 ریال
delivery 1 1,858,807 ریال 1,858,807 ریال 1,858,807 ریال
dental 1 1,858,807 ریال 1,858,807 ریال 1,858,807 ریال
dentist 1 1,423,778 ریال 1,423,778 ریال 1,423,778 ریال
design 1 1,858,807 ریال 1,858,807 ریال 1,858,807 ریال
diet 1 768,971 ریال 0 ریال 768,971 ریال
digital 1 1,140,129 ریال 1,140,129 ریال 1,140,129 ریال
direct 1 1,139,626 ریال 1,139,626 ریال 1,139,626 ریال
dk 1 345,006 ریال 337,462 ریال 337,462 ریال
domains 1 1,139,626 ریال 1,139,626 ریال 1,139,626 ریال
download 1 100,082 ریال 100,082 ریال 100,082 ریال
education 1 754,889 ریال 754,889 ریال 754,889 ریال
email 1 754,889 ریال 754,889 ریال 754,889 ریال
es 1 296,725 ریال 0 ریال 296,725 ریال
family 1 822,784 ریال 822,784 ریال 822,784 ریال
fans 1 2,844,538 ریال 2,844,538 ریال 2,844,538 ریال
fashion 1 1,150,187 ریال 1,150,187 ریال 1,150,187 ریال
fi 1 737,789 ریال 226,819 ریال 737,789 ریال
fish 1 1,139,626 ریال 1,139,626 ریال 1,139,626 ریال
fit 1 1,150,187 ریال 1,150,187 ریال 1,150,187 ریال
fitness 1 1,139,626 ریال 1,139,626 ریال 1,139,626 ریال
fm 1 3,473,696 ریال 3,473,696 ریال 3,473,696 ریال
fr 1 349,029 ریال 349,029 ریال 349,029 ریال
fund 1 1,858,807 ریال 1,858,807 ریال 1,858,807 ریال
gallery 1 754,889 ریال 754,889 ریال 754,889 ریال
game 1 15,622,327 ریال 15,622,327 ریال 15,622,327 ریال
gift 1 768,971 ریال 0 ریال 768,971 ریال
gold 1 3,702,023 ریال 3,702,023 ریال 3,702,023 ریال
group 1 754,889 ریال 754,889 ریال 754,889 ریال
help 1 769,474 ریال 769,474 ریال 769,474 ریال
hosting 1 1,150,187 ریال 0 ریال 1,150,187 ریال
hu 1 1,040,550 ریال 1,262,339 ریال 765,450 ریال
it 1 336,456 ریال 336,456 ریال 336,456 ریال
jewelry 1 1,858,807 ریال 1,858,807 ریال 1,858,807 ریال
jp 1 2,169,614 ریال 1,049,099 ریال 2,169,614 ریال
kim 1 578,363 ریال 578,363 ریال 578,363 ریال
land 1 1,139,626 ریال 1,139,626 ریال 1,139,626 ریال
lawyer 1 1,423,778 ریال 1,423,778 ریال 1,423,778 ریال
lc 1 1,126,550 ریال 1,126,550 ریال 1,126,550 ریال
lease 1 1,858,807 ریال 1,858,807 ریال 1,858,807 ریال
legal 1 1,858,807 ریال 1,858,807 ریال 1,858,807 ریال
life 1 1,139,626 ریال 1,139,626 ریال 1,139,626 ریال
love 1 1,150,187 ریال 1,150,187 ریال 1,150,187 ریال
ltd 1 1,858,807 ریال 1,858,807 ریال 1,858,807 ریال
market 1 1,139,626 ریال 1,139,626 ریال 1,139,626 ریال
mba 1 1,150,187 ریال 1,150,187 ریال 1,150,187 ریال
media 1 1,139,626 ریال 1,139,626 ریال 1,139,626 ریال
men 1 175,520 ریال 200,667 ریال 200,667 ریال
moda 1 1,139,626 ریال 1,139,626 ریال 1,139,626 ریال
mom 1 470,737 ریال 470,737 ریال 470,737 ریال
movie 1 11,419,392 ریال 11,419,392 ریال 11,419,392 ریال
mx 1 2,296,351 ریال 2,296,351 ریال 2,296,351 ریال
my 1 3,064,819 ریال 6,129,637 ریال 3,064,819 ریال
network 1 742,316 ریال 742,316 ریال 742,316 ریال
news 1 500,409 ریال 822,784 ریال 822,784 ریال
nl 1 285,158 ریال 0 ریال 285,158 ریال
online 1 150,374 ریال 1,423,778 ریال 1,423,778 ریال
parts 1 1,139,626 ریال 1,139,626 ریال 1,139,626 ریال
party 1 100,082 ریال 100,082 ریال 100,082 ریال
pet 1 822,784 ریال 822,784 ریال 822,784 ریال
photo 1 1,150,187 ریال 0 ریال 1,150,187 ریال
photos 1 754,889 ریال 754,889 ریال 754,889 ریال
pics 1 768,971 ریال 0 ریال 768,971 ریال
pizza 1 1,858,807 ریال 1,858,807 ریال 1,858,807 ریال
pl 1 353,556 ریال 0 ریال 811,719 ریال
place 1 1,139,626 ریال 1,139,626 ریال 1,139,626 ریال
plus 1 1,150,187 ریال 1,150,187 ریال 1,150,187 ریال
pm 1 353,556 ریال 353,556 ریال 353,556 ریال
press 1 2,761,556 ریال 2,761,556 ریال 2,761,556 ریال
pro 1 148,363 ریال 609,041 ریال 609,041 ریال
promo 1 576,854 ریال 576,854 ریال 576,854 ریال
racing 1 100,082 ریال 100,082 ریال 100,082 ریال
re 1 353,556 ریال 353,556 ریال 353,556 ریال
rent 1 2,530,713 ریال 2,530,713 ریال 2,530,713 ریال
repair 1 1,139,626 ریال 1,139,626 ریال 1,139,626 ریال
report 1 754,889 ریال 754,889 ریال 754,889 ریال
ru 1 189,099 ریال 189,099 ریال 189,099 ریال
sale 1 1,150,187 ریال 1,150,187 ریال 1,150,187 ریال
salon 1 1,858,807 ریال 1,858,807 ریال 1,858,807 ریال
shoes 1 1,139,626 ریال 1,139,626 ریال 1,139,626 ریال
show 1 1,150,187 ریال 1,150,187 ریال 1,150,187 ریال
site 1 90,023 ریال 1,150,187 ریال 1,150,187 ریال
social 1 1,139,626 ریال 1,139,626 ریال 1,139,626 ریال
software 1 1,139,626 ریال 1,139,626 ریال 1,139,626 ریال
solar 1 1,139,626 ریال 1,139,626 ریال 1,139,626 ریال
space 1 90,023 ریال 355,567 ریال 355,567 ریال
st 1 1,929,719 ریال 226,819 ریال 1,929,719 ریال
store 1 426,982 ریال 2,341,614 ریال 2,341,614 ریال
studio 1 822,784 ریال 822,784 ریال 822,784 ریال
style 1 1,139,626 ریال 1,139,626 ریال 1,139,626 ریال
tattoo 1 1,150,187 ریال 0 ریال 1,150,187 ریال
tax 1 1,858,807 ریال 1,858,807 ریال 1,858,807 ریال
taxi 1 1,858,807 ریال 1,858,807 ریال 1,858,807 ریال
team 1 1,150,187 ریال 1,150,187 ریال 1,150,187 ریال
tech 1 « بازگشت